top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN
versie van 23/09/2023

 

ADK Holding BVBA, handelend onder de naam Purabeau
Kempenlaan 57, 2300 Turnhout (BE)
BTW BE0841.480.047

KVK 0841.480.047

 

U kan ons bereiken telefonisch op 0478 389 373 of via mail info@purabeau.be

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Purabeau en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


 

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

 1. Purabeau staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

 2. Purabeau zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

 3. Purabeau zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 4. Purabeau zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

 5. Purabeau voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

   

3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

 2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Purabeau op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

   

4. Betaling

 1. Purabeau vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

   

5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak. Tenzij u een afspraak heeft op maandag dient u dit ten laatste vrijdag voor 15u door te geven.

 2. Wanneer de klant de afspraak niet tijdig annuleert, zal Purabeau de kosten van de afspraak in rekening brengen, met een minimum aan €50.

 3. Wanneer de klant (meer dan) 15 minuten te laat komt, kan Purabeau de afspraak inkorten OF de afspraak annuleren en het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

 4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt. Purabeau behoudt zich het recht om een bewijs van deze overmacht op te vragen zodat een kosteloze annulatie gegarandeerd kan worden.

 5. Bij het maken van een afspraak bij Purabeau gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.

   

6. Garantievoorwaarden

 1. Purabeau biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.

  • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

  • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.

  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

    

7. Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

 2. Purabeau zal binnen de 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

 3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

 4. Komt Purabeau en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een bemiddelaar.

   

8. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft Purabeau het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

 2. Diefstal wordt door Purabeau altijd direct bij de politie gemeld.

   

9. Huisregels

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Purabeau het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

Wij vinden het belangrijk dat elke klant optimaal kan genieten van een behandeling of de nodige aandacht krijgt tijdens een traject.
Indien u belt tijdens de openingstijden, dan kan het voorkomen dat de telefoon niet direct beantwoord wordt. Laat een voicemail achter, dan wordt u z.s.m. teruggebeld.

Mails & social media berichten worden maar 2 x daags tijdens openingsdagen beantwoord.
Voor dringende zaken gelieve telefonisch contact op te nemen (spreek een voicemail in) of een SMS te sturen.

 

Wij zijn telefonisch, via mail, social media, .. niet bereikbaar tijdens het weekend en na onze openingsuren.

 

10. Geschillen en toepasselijk echt

Op elke overeenkomst tussen Purabeau en de klant is het Belgische recht van toepassing en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout.  De versie die van toepassing is, is steeds de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. Purabeau kan deze voorwaarden ten alle tijden zonder nadere kennisgeving wijzigen.

bottom of page